Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an (Al-Menshawi)

de IslamHouse

Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog

Episodios

(065) Kabanata ng At-Talaq

por IslamHouse

(065) Kabanata ng At-Talaq

(066) Kabanata ng At-Tahreem

por IslamHouse

(066) Kabanata ng At-Tahreem

(067) Kabanata ng Al-Mulk

por IslamHouse

(067) Kabanata ng Al-Mulk

(068) Kabanata ng Al-Qalam

por IslamHouse

(068) Kabanata ng Al-Qalam

(069) Kabanata ng Al-Haqqah

por IslamHouse

(069) Kabanata ng Al-Haqqah

(070) Kabanata ng Al-Ma’arij

por IslamHouse

(070) Kabanata ng Al-Ma’arij

(071) Kabanata ng Nuh

por IslamHouse

(071) Kabanata ng Nuh

(072) Kabanata ng Al-Jinn

por IslamHouse

(072) Kabanata ng Al-Jinn

(073) Kabanata ng Al-Mujammil

por IslamHouse

(073) Kabanata ng Al-Mujammil

(074) Kabanata ng Al-Muddath-thir

por IslamHouse

(074) Kabanata ng Al-Muddath-thir

(075) Kabanata ng Al-Qiyamah

por IslamHouse

(075) Kabanata ng Al-Qiyamah

(076) Kabanata ng Al-Insan

por IslamHouse

(076) Kabanata ng Al-Insan

(077) Kabanata ng Al-Mursalat

por IslamHouse

(077) Kabanata ng Al-Mursalat

(078) Kabanata ng An-Naba

por IslamHouse

(078) Kabanata ng An-Naba

(079) Kabanata ng An-Naji’at

por IslamHouse

(079) Kabanata ng An-Naji’at

(080) Kabanata ng Abasa

por IslamHouse

(080) Kabanata ng Abasa

(081) Kabanata ng At-Takweer

por IslamHouse

(081) Kabanata ng At-Takweer

(082) Kabanata ng Al-Infitar

por IslamHouse

(082) Kabanata ng Al-Infitar

(083) Kabanata ng Al-Mutaffifeen

por IslamHouse

(083) Kabanata ng Al-Mutaffifeen

(084) Kabanata ng Al-Inshiqaq

por IslamHouse

(084) Kabanata ng Al-Inshiqaq

(085) Kabanata ng Al-Buruj

por IslamHouse

(085) Kabanata ng Al-Buruj

(086) Kabanata ng At-Tariq

por IslamHouse

(086) Kabanata ng At-Tariq

(087) Kabanata ng Al-A’ala

por IslamHouse

(087) Kabanata ng Al-A’ala

(088) Kabanata ng Al-Gashiyah

por IslamHouse

(088) Kabanata ng Al-Gashiyah

(089) Kabanata ng Al-Faj’r

por IslamHouse

(089) Kabanata ng Al-Faj’r

(090) Kabanata ng Al-Balad

por IslamHouse

(090) Kabanata ng Al-Balad

(091) Kabanata ng As-Sham’sh

por IslamHouse

(091) Kabanata ng As-Sham’sh

(092) Kabanata ng Al-Layl

por IslamHouse

(092) Kabanata ng Al-Layl

(093) Kabanata ng Ad-Duha

por IslamHouse

(093) Kabanata ng Ad-Duha

(094) Kabanata ng Ash-Shar’h

por IslamHouse

(094) Kabanata ng Ash-Shar’h

(095) Kabanata ng At-Teen

por IslamHouse

(095) Kabanata ng At-Teen

(096) Kabanata ng Al-’Alaq

por IslamHouse

(096) Kabanata ng Al-’Alaq

(097) Kabanata ng Al-Qad’r

por IslamHouse

(097) Kabanata ng Al-Qad’r

(098) Kabanata ng Al-Bayyinah

por IslamHouse

(098) Kabanata ng Al-Bayyinah

(099) Kabanata ng Az-Zalzalah

por IslamHouse

(099) Kabanata ng Az-Zalzalah